นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ Baack.com และบริการและแอพพลิเคชั่นทั้งหมดของ Baack.com

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1. นโยบายนี้อธิบายขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเยี่ยมชม Baack.com (ต่อไปนี้เรียกว่า "เว็บไซต์") และใช้บริการและแอพพลิเคชั่นของ Baack.com (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้")

1.2. วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ คือ เพื่อการปกป้องข้อมูลผู้ใช้อย่างครบถ้วน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึงและการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต และเพื่อรักษาสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้

1.3. กฎสำหรับการรวบรวม การประมวลผล การจัดเก็บ การโอน และการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์มีการกำหนดไว้ในนโยบายนี้และเอกสารที่เป็นทางการอื่น ๆ ซึ่งมีให้โดยผู้ดูแลเว็บไซต์

1.4. นโยบายฉบับปัจจุบันเป็นเอกสารสาธารณะและสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ Baack.com/home/privacy ผู้ดูแลเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขนโยบายนี้และแจ้งให้ผู้ใช้ทราบโดยการโพสต์นโยบายฉบับล่าสุดในเว็บไซต์นี้ที่ Baack.com/home/privacy การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายนี้จะมีผลเมื่อมีการเผยแพร่

1.5. เมื่อลงทะเบียนและใช้บริการ ผู้ใช้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของนโยบายนี้

1.6. หากผู้ใช้ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ พวกเขาจะถูกขอให้หยุดใช้เว็บไซต์และบริการของบริษัท ทันที

2. ข้อกำหนดการใช้งาน

2.1. โดยการให้บริการเว็บไซต์ บริการและแอพพลิเคชั่นของเว็บไซต์ (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริการของเว็บไซต์") ผู้ดูแลเว็บไซต์ด้วยเหตุผลและโดยสุจริตเชื่อว่าผู้ใช้:

2.1.1. มีสิทธิ์ที่จำเป็นทั้งหมดในการลงทะเบียนและใช้เว็บไซต์นี้

2.1.2. ให้ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับตัวเองในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการใช้บริการของเว็บไซต์

2.1.3. ตระหนักดีว่าข้อมูลใด ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์อาจมีให้สำหรับผู้ใช้เว็บไซต์และผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายอื่น ๆ และอาจถูกคัดลอกและแจกจ่ายโดยผู้ใช้ดังกล่าว

2.2. ผู้ดูแลเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ใช้และไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่เมื่อการตรวจสอบดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันต่อผู้ใช้

3. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล

ผู้ดูแลเว็บไซต์จะประมวลผลข้อมูลผู้ใช้รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามพันธะของผู้ดูแลเว็บไซต์กับผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ และบริการและแอพพลิเคชั่นทั้งหมดของเว็บไซต์

4. ข้อมูลผู้ใช้

4.1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ได้แก่:

4.1.1. ที่อยู่อีเมลที่ผู้ใช้กำหนดไว้

4.1.2. ชื่อและนามสกุล วันเกิด เพศ หมายเลขกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์ และ / หรือหมายเลขบัตรธนาคารที่กำหนดไว้โดยผู้ใช้

4.1.3. ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการเพิ่มเติมตามคำขอของผู้ดูแลเว็บไซต์ ซึ่งทำให้ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันต่อผู้ใช้ที่เกิดขึ้นจากนโยบายการใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการขอสำเนาเอกสารประจำตัวหรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีชื่อ นามสกุล และรูปถ่ายของผู้ใช้ นอกจากนี้ผู้ดูแลเว็บไซต์จะมีสิทธิ์ขอข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นสิ่งที่จำเป็นและเพียงพอที่จะระบุผู้ใช้ดังกล่าว และป้องกันการละเมิดสิทธิและการฝ่าฝืนของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ดูแลเว็บไซต์

4.2. ข้อมูลผู้ใช้อื่น ๆ ที่ประมวลผลโดยผู้ดูแลเว็บไซต์ประกอบด้วย:

4.2.1. ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเมื่อผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และการโต้ตอบทางเทคนิคกับเว็บไซต์ (รวมถึงที่อยู่ IP ของโฮสต์ ระบบปฏิบัติการ ประเภทเบราเซอร์ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต)

4.2.2. ข้อมูลที่ได้รับโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าถึงเว็บไซต์โดยใช้บุ๊คมาร์ค (คุกกี้)

4.2.3. ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ดูแลเว็บไซต์เนื่องจากการกระทำของผู้ใช้บนเว็บไซต์

4.3. การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางเทคนิค

ผู้ดูแลเว็บไซต์จะรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้เพื่อเข้าถึงบริการของเว็บไซต์และต้องการข้อมูลดังกล่าวเพื่อ:

 • รักษาและประเมินการทำงานของเว็บไซต์
 • ปรับแต่งเนื้อหาของเว็บไซต์และแสดงโฆษณาตามบริบท

ผู้ดูแลเว็บไซต์จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าได้รับข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางเทคนิคของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ:

 • ที่อยู่ IP
 • รหัสประเทศ
 • IDFV, รหัสโฆษณา Android, IMEI (รหัสประจำตัวอุปกรณ์เคลื่อนที่ระหว่างประเทศ)
 • โทเค็นการแจ้งเตือนแบบพุช

ข้อมูลเหล่านี้บางส่วนสามารถระบุอุปกรณ์เฉพาะได้ แต่จะไม่ระบุผู้ใช้ ข้อมูลที่ระบุอุปกรณ์ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายของประเทศบางประเทศ

5. การรวบรวม การประมวลผล การเก็บข้อมูล การโอน และการทำลายข้อมูลผู้ใช้

5.1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกรวบรวมโดยเว็บไซต์:

 • ในเวลาที่ลงทะเบียน
 • เมื่อผู้ใช้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม

5.1.1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่อธิบายไว้ในข้อ 4.1.1 ของนโยบายนี้มาจากผู้ใช้และมีความจำเป็นน้อยที่สุดเพื่อให้กระบวนการลงทะเบียนบนเว็บไซต์เสร็จสิ้น

5.1.2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่อธิบายไว้ในข้อ 4.1.2 ของนโยบายนี้มาจากการที่ผู้ใช้เพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลจากการริเริ่มของตนเองโดยใช้แท็บแก้ไขในส่วนหน้าของฉัน

เมื่อเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ในหน้าส่วนตัวของตนเอง ผู้ใช้ตระหนักดีและยอมรับว่าข้อมูลดังกล่าวอาจมีให้สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายอื่น ๆ โดยคำนึงถึงสถาปัตยกรรมและการทำงานของเว็บไซต์

5.2. หลักการของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:

 • ข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • ข้อมูลส่วนบุคคลประมวลผลโดยสุจริต
 • ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่สามารถใช้งานได้กับวัตถุประสงค์เดิมที่ดำเนินการแล้ว
 • ข้อมูลส่วนบุคคลใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • ระบบอัตโนมัติจะใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นในกรณีที่การประมวลผลโดยไม่ใช้ระบบอัตโนมัติเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้

5.3. ข้อมูลส่วนบุคคลจะเก็บไว้เฉพาะในสื่ออิเล็กทรอนิกส์

5.4. ไม่สามารถโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ไปยังบุคคลที่สาม ยกเว้นที่ระบุไว้ในนโยบายนี้โดยชัดแจ้ง:

 • หากได้รับคำแนะนำหรือยินยอมโดยผู้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อาจถูกโอนไปยังผู้ทำสัญญาบุคคลที่สามของผู้ดูแลเว็บไซต์ โดยที่ผู้ทำสัญญาดังกล่าวถือว่าเป็นความลับ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ซึ่งได้รับการร้องขอจากหน่วยงานรัฐบาล (หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น) ในลักษณะที่กฎหมายกำหนด

เพื่อให้แน่ใจในการตระหนักถึงเป้าหมายเหล่านี้ ผู้ใช้ยอมรับว่า:

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาจะถูกรวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ จัดระบบ ดึงข้อมูล เปรียบเทียบ และนำมาใช้โดยผู้ดูแลเว็บไซต์
 • ผู้ดูแลเว็บไซต์จะต้องได้รับและโอนผลของการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดยอัตโนมัติโดยใช้แบบจำลองการประเมินข้อมูลรูปแบบต่างๆ ไปยังบริษัทในเครือและพันธมิตร ในรูปของค่าจำนวนเต็ม และ / หรือ ค่าข้อความและตัวระบุ สำหรับการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว โดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ และ / หรือ บุคคลที่ระบุไว้ในวรรคนี้

5.5. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกทำลายเมื่อ:

 • ผู้ใช้ลบข้อมูลดังกล่าวออกจากหน้าส่วนตัวของตนเองตามการริเริ่มของตนเอง
 • ผู้ดูแลเว็บไซต์จะลบโปรไฟล์ผู้ใช้หรือข้อมูลที่เผยแพร่โดยผู้ใช้ในกรณีที่กำหนดโดยกฎการใช้งานเว็บไซต์

6. สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้

6.1. ผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะ:

6.1.1. เข้าถึงข้อมูลของพวกเขาได้โดยไม่มีข้อจำกัดและไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของพวกเขา.

6.1.2. ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้ในหน้าส่วนตัวของผู้ใช้บนเว็บไซต์ โดยมีข้อมูลใหม่ที่เป็นปัจจุบันและเป็นข้อเท็จจริง

6.1.3. ลบข้อมูลจากหน้าส่วนตัวของพวกเขาบนเว็บไซต์

6.1.4. ร้องขอผู้ดูแลเว็บไซต์เพื่ออัปเดตหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลหากข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

 • ไม่ครบถ้วน
 • ล้าสมัย
 • ไม่จริง
 • ได้มาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ไม่จำเป็นสำหรับการประกาศวัตถุประสงค์ของการประมวลผลหรือถ้าการดำเนินการที่ระบุไว้ในข้อ 6.1.2 และ 6.1.3 และที่เกี่ยวกับสิ่งนี้ไม่สามารถดำเนินการได้

7. การปกป้องข้อมูลผู้ใช้

7.1. ผู้ดูแลเว็บไซต์ต้องใช้มาตรการทางเทคนิค องค์กร และมาตรการทางกฎหมายเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงจากบุคคลที่สามโดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

7.2. ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านของเว็บไซต์ไว้เป็นความลับ ผู้ใช้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการใช้บริการแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีค่าใช้จ่ายก็ตาม และจำเป็นต้องมีมาตรการในการรักษาข้อมูลเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ

8. ข้อจำกัดของการบังคับใช้

นโยบายนี้ใช้ไม่ได้กับการกระทำของบุคคลที่สาม ผู้ดูแลเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของบุคคลที่สามที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

กู้รหัสผ่าน

กรุณากรอกข้อมูลในช่อง "อีเมล"
ให้ครบถ้วน อีเมลที่มีลิงก์การกู้คืนรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้