เงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการของ Baack.com

ข้อกำหนดและคำจำกัดความ

เพื่อทำให้กฎที่ตั้งไว้แล้วในปัจจุบัน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ‘กฏ’) ชัดเจนและเข้าใจง่ายสำหรับผู้ใช้ระบบทุกราย ข้อกำหนดและคำจำกัดความที่ใช้บังคับกับกฎระเบียบและบริการทั้งหมดของซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนซึ่งเป็นของบริการแคชแบ็กได้รับการกำหนดไว้ด้านล่าง

Baack.com – บริการคืนเงินบางส่วนในการซื้อสินค้าผ่านทางร้านค้าออนไลน์ที่นำเสนอโดยบริการนี้

แคชแบ็ก – การคืนเงินบางส่วนจากจำนวนการใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่านทางร้านค้าออนไลน์

ผู้ดูแลระบบ - กลุ่มคนที่ถูกว่าจ้างโดยบริษัทที่เป็นเจ้าของบริการ Baack.com

ผู้ดูแลระบบมีอำนาจที่จะดำเนินการใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีพันธมิตรภายใต้กฎปัจจุบันได้

พันธมิตร – บุคคลธรรมดาที่ลงทะเบียนภายใน Baack.com

บัญชีของพันธมิตร – หรือ “บัญชี” - บริการและฟังก์ชันทั้งหมดของการให้บริการของ Baack.com ซึ่งจะมีให้สำหรับพันธมิตร เมื่อพันธมิตรรายนั้น ๆ ได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ Baack.com เสร็จสิ้นแล้ว

บัญชีของเว็บมาสเตอร์ – บัญชีที่ได้จดทะเบียนภายในบริการของ Baack.com

รีเฟอรอลลิงค์ – เครื่องมือที่ใช้ดึงดูดพันธมิตรรายใหม่ ๆ ให้กับ Baack.com และเมื่อมีพันธมิตรรายใหม่ผ่านทางรีเฟอรอลลิงค์ของพันธมิตรรายใด พันธมิตรรายนั้น ๆ จะได้รับรางวัล

ยอดคงเหลือของพันธมิตร – บัญชีของพันธมิตรใน Baack.com จะแสดงยอดแคชแบ็กที่เขาได้รับและยอดคงเหลือ ณ. ปัจจุบัน

บัญชีปัจจุบันของพันธมิตร – บัญชีส่วนตัวของพันธมิตรที่แคชแบ็กถูกถอนออกจากยอดคงเหลือ

กิจกรรมทุจริตต่าง ๆ – การกระทำทุจริตหรือหลอกลวงใด ๆ ก็ตามจะส่งผลให้แคชแบ็กที่ได้รับเป็นโมฆะ

ข้อกำหนดทั่ว ๆ ไป

 1. กฎปัจจุบัน คือ เอกสารหลักที่ควบคุมกิจกรรมของพันธมิตรภายในการให้บริการของ Baack.com
 2. การยอมรับกฎต่าง ๆ คือ ข้อกำหนดที่จำเป็นต้องยอมรับหากต้องการลงทะเบียนและทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การให้บริการของ Baack.com ต่อไปในอนาคต
 3. การแก้ไขกฎล่าสุดจะมีผลบังคับใช้สำหรับพันธมิตรทั้งหมดทุกคนโดยไม่คำนึงว่าในระหว่างการลงทะเบียนพันธมิตรรายนั้น ๆ ได้ยอมรับกฏที่เขียนขึ้นหรือปรับปรุงเมื่อใด
 4. ข้อมูลทั้งหมดของพันธมิตรที่ได้จากผู้ดูแลระบบของ Baack.com ในระหว่างที่พันธมิตรเหล่านั้นกิจกรรม (รวมไปถึงข้อมูล รูปแบบการทำธุรกิจและอัตราแคชแบ็กที่ร้านค้าออนไลน์ใช้ เป็นต้น) จะถือเป็นความลับอย่างเคร่งครัดและสามารถใช้ได้เฉพาะโดยผู้ใช้เองในระหว่างการใช้งานบนแพลตฟอร์มของ Baack.com การทำให้ข้อมูลนี้เข้าถึงได้แบบออนไลน์และความพยายามที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณะ ถือว่าเพียงพอที่จะบล็อกบัญชีของพันธมิตรรายนั้น ๆ

การลงทะเบียนและยกเลิกบัญชีพันธมิตร

 1. ผู้ที่สามารถลงทะเบียนใน Baack.com ในฐานะพันธมิตรได้จะต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปีขึ้นไป
 2. การกรอกข้อมูลและส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่พบในเว็บไซต์ด้วยที่อยู่ URL - /auth/registration จะหมายถึง การลงทะเบียนของพันธมิตรภายในบริการแคชแบ็ค
 3. ในการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นซึ่งจะระบุข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบัน รวมถึงอีเมลติดต่อด้วย
 4. การติดต่อทางอีเมลเป็นขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อการยืนยันตัวตน ซึ่งจะเกิดขึ้นในขั้นตอนที่ 2 และ 3 ของการลงทะเบียน พันธมิตรสามารถข้ามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันนี้ได้ แต่อย่างไรก็ดี หากพวกเขาข้ามขั้นตอนนี้ไป พวกเขาจะไม่สามารถถอนเงินออกจากบัญชีได้จนกว่าการยืนยันจะเสร็จสมบูรณ์
 5. ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ในกรณีที่ภายใน 10 วัน ผู้ดูแลระบบไม่สามารถติดต่อพันธมิตรผ่านทางรายละเอียดการติดต่อที่ได้ระบุไว้ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน การชำระเงินจะถูกระงับ ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อการอัพเดทรายละเอียดการติดต่อของตนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 6. ผู้ดูแลระบบของบริการแคชแบ็กนี้สามารถปฏิเสธการลงทะเบียนพันธมิตรใหม่ได้โดยไม่ต้องอธิบายสาเหตุที่ทำให้เกิดการปฏิเสธนี้
 7. ห้ามพันธมิตรรายหนึ่งรายได้มีบัญชีกับ Baack.com มากเกินกว่า 1 บัญชี ดังนั้น ห้ามลงทะเบียนซ้ำ หากผู้ดูแลระบบตรวจสอบพบว่า พันธมิตรรายใดมีบัญชีมากกว่า 1 บัญชี ผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์ที่จะปิดกั้นหรือบล็อกบัญชีดังกล่าวทั้งหมด และส่งเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีของพันธมิตรไปยังบัญชีของ Baack.com
 8. ผู้ที่มีบัญชีเว็บมาสเตอร์จะมีสิทธิ์ลงทะเบียนบัญชีพันธมิตรกับ Baack.com ได้เพียง 1 บัญชีเช่นกัน
 9. บุคคลธรรมดาทั่วไปต้องไม่ลงทะเบียนบัญชีพันธมิตรของตนและบัญชีพันธมิตรซึ่งเป็นของญาติโดยใช้ลิงก์การแนะนำส่วนตัว (ไม่ว่าจะเป็นบัญชีเว็บมาสเตอร์ รีเฟอรอลลิงค์ หรือรีเฟอรอลลิงค์ของพันธมิตรของ Baack.com)
 10. ผู้ดูแลระบบของบริการแคชแบ็กนี้สามารถระงับหรือยกเลิกบัญชีชั่วคราวได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องอธิบายเหตุผลในการดำเนินการดังกล่าวและ
  • หากการระงับบัญชีของพันธมิตรไม่ได้เกิดจากเหตุผลการฝ่าฝืนกติกาปัจจุบัน พันธมิตรจะยังได้รับเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีเต็มจำนวน
  • หากการระงับบัญชีของพันธมิตรเกิดจากเหตุผลการฝ่าฝืนกติกาปัจจุบัน เงินทั้งหมดที่อยู่บัญชีปัจจุบันของบุคคลและในบัญชีที่พันธมิตรถือครองนั้นจะถูกโอนไปให้ Baack.com
 11. ห้ามดึงดูดการเข้าชมจากเครือข่ายการโฆษณาตามบริบท (รวมไปถึง Yandex, Direct, Google, AdWords, และ Begun) โดยใช้โฆษณาที่มีชื่อแบรนด์ หรือผู้ลงโฆษณา หรือข้อเสนอพิเศษบางอย่าง รวมไปถึงชื่อเต็มหรือชื่อบางส่วนของ Baack.com คำค้นหาแบรนด์ควรเพิ่มลงในรายการคำที่เป็นลบ

การชำระเงินและการทำข้อตกลง

 1. แคชแบ็กทั้งหมดจากการสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจะแสดงผลทันทีในยอดคงเหลือของพันธมิตรว่า “ใหม่” (“กำลังดำเนินการ” หรือ “จำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ”)
 2. หากพันธมิตรได้รับคำสั่งเรียบร้อยแล้วจะต้องแจ้งไว้ในเว็บไซต์ของร้านค้า (หากมีทางเลือกดังกล่าวอยู่ในเว็บไซต์ของร้านค้า
 3. เมื่อยืนยันการได้รับคำสั่งซื้อจากผู้ใช้หรือเมื่อหมดอายุการยืนยัน (ไม่เกิน 90 วัน) จำนวนแคชแบ็กที่พันธมิตรได้รับจะแสดงในยอดคงเหลือว่า “สามารถถอนได้” (หรือ “ซื้อแล้ว”)
 4. หากพันธมิตรยกเลิกคำสั่งซื้อในเว็บไซต์ของร้านค้าซึ่งแสดงในยอดคงเหลือของพันธมิตรว่าเป็น “อยู่ในระหว่างการดำเนินการ” จำนวนแคชแบ็กที่ได้รับจากมาจะถูกยกเลิก โดยจะแสดงในยอดคงเหลือของพันธมิตรว่า “ได้รับการยกเลิกแล้ว”
 5. การจ่ายเงินให้กับบัญชีปัจจุบันของพันธมิตรจะทำเฉพาะจากยอดคงเหลือที่แสดงสถานะ “สามารถถอนได้” เท่านั้น
 6. เพื่อรับเงินเข้าบัญชีปัจจุบันของตน พันธมิตรจะต้องระบุรายละเอียดในบัญชีพันธมิตรปัจจุบันของตนให้ครบถ้วน รวมไปถึงส่งคำขอชำระเงินไปยังบัญชีปัจจุบันของตนด้วย
 7. การจ่ายเงินจะเกิดขึ้นในบัญชีพันธมิตรปัจจุบันที่ระบุไว้เท่านั้น ผู้ดูแลระบบจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อรายละเอียดทั้งหมดที่ระบุไว้บัญชีปัจจุบัน
 8. หลังจากการจ่ายเงินไปยังบัญชีพันธมิตรเสร็จสมบูรณ์แล้ว ยอดเงินที่จ่ายแล้วจะถูกหักออกจากยอด “สามารถถอนได้”
 9. การตรวจสอบคุณภาพของการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะจัดทำขึ้นเป็นระยะ ๆ โดยจะดำเนินการทุกสามเดือน แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบ:
  • แคชแบ็กสำหรับกิจกรรมที่น่าสงสัย จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยผู้ลงโฆษณา และจะแสดงในยอดคงเหลือในการดำเนินงานของพันธมิตร
  • แคชแบ็กที่ถูกโอนไปยังบัญชีของพันธมิตรแล้ว แต่พบภายหลังว่าเป็นแคชแบ็กที่เกิดจากกิจกรรมที่สมมติขึ้นมา แคชแบ็กนั้นจะถูกส่งกลับไปยังบัญชีของผู้ลงโฆษณา
 10. เราสามารถรับประกันการจ่ายแคชแบ็กได้ในเฉพาะกรณีที่คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้เท่านั้น
  • คุกกี้ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดของโปรแกรม Add-on อื่น ๆ ได้ถูกลบออกจากอุปกรณ์ของคุณก่อนที่จะใช้บริการ Baack.com
  • ต้องไม่ติดตั้ง plug-ins ของบริการแคชแบ็กอื่น ๆ ในอุปกรณ์ของคุณ
  • ในการสั่งซื้อคุณควรไปที่เว็บไซต์ของร้านค้าโดยใช้เว็บไซต์ของของเราหรือผ่านทาง plug-ins บริการ Baack.com เท่านั้น
  • เมื่อสั่งซื้อไม่มีการนำเสนอโปรแกรมโบนัสและคูปองอื่น ๆ
  • การเปิดใช้งาน Foreign extensions (เช่น Adblock และอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน) ในขณะที่ทำการสั่งซื้อ จะขัดขวางการรับส่งข้อมูล
  • สั่งซื้อในขณะที่โหมดความเป็นส่วนตัวของเบราเซอร์ไม่มีการใช้งาน

กู้รหัสผ่าน

กรุณากรอกข้อมูลในช่อง "อีเมล"
ให้ครบถ้วน อีเมลที่มีลิงก์การกู้คืนรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้